v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 47-56 # Tafsir Al-Jalalain