v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 38-46 # Tafsir Al-Jalalain