v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 34-37 # Tafsir Al-Jalalain