v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Nur Salim bin Nursam Ke. 17 di Narukan, 9 Februari 2022