v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimSilaturahim JP3M Lasem, 14 November 2021