v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Abdullah Umar di PP Al-Fakhriyyah, 6 November 2021