v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Abdul Hamid ke 40 PP Bayt Al-Hikmah, 15 Oktober 2021