v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Sholeh Amin Ke-83 Di Pati, 13 Agustus 2021