v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimSilaturrahmi rektor UGM bersama Gus Baha, 15 Juni 2021