v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. Baidhowi Tsani di PP Al Wahdah Lasem, 1 Juni 2021