v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 197-198 # Syari'atullah Al-Kholidah