v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 195-197 # Syari'atullah Al-Kholidah