v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 192-195 # Syari'atullah Al-Kholidah