v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 189-192 # Syari'atullah Al-Kholidah