v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 185-189 # Syari'atullah Al-Kholidah