v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 180-184 # Syari'atullah Al-Kholidah