v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 179-180 # Syari'atullah Al-Kholidah