v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 175-179 # Syari'atullah Al-Kholidah