v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 172-175 # Syari'atullah Al-Kholidah