v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 171-172 # Syari'atullah Al-Kholidah