v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 166-170 # Syari'atullah Al-Kholidah