v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 164-166 # Syari'atullah Al-Kholidah