v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 162-164 # Syari'atullah Al-Kholidah