v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Khataman