v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Hikmah 159-168