v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimShahih Bukhari # Hadits 7269-7274