v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimShahih Bukhari # Hadits 6930-6931