v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 51 Maa Yalzamu lil Mayit # Safinatun Najah