v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 44 Sunah Ab'ad Shalat # Safinatun Najah