v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 34 Syarat Sah Takbirotul ihrom # Safinatun Najah