v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 49-51 # Ar-Risalah Al-Qusyairiyah