v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 11-12 # Makiyah Madaniyah # Qowaidul Asasiyyah