v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHal. 7 # Mustholah Tafsir # Qowaidul Asasiyyah