v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 4 Hal. 270-271 # Majmu' Syarah Muhadzab