v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 2 Hal. 492 # Kanzur Raghibin Al-Mahalli