v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 1 Hal. 73 # Kanzur Raghibin Al-Mahalli