v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 1 Hal. 72-73 # Kanzur Raghibin Al-Mahalli