v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 1 Hal. 68-70 # Kanzur Raghibin Al-Mahalli