v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 11 Hal. 337 dan Juz 10 Hal. 659 # Ithaf Sadatil Muttaqin