v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 8 Hal. 342 # Ithaf Sadatil Muttaqin