v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 5 Hal. 60 # Ithaf Sadatil Muttaqin