v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 2 Hal. 490 # I'anatut Thalibin