v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 1 Hal. 441 # I'anatut Thalibin