v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 5 Hal. 133 dan 138 # Hayatush Shahabah