v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 5 Hal. 44-46 # Hayatush Shahabah