v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 4 Hal. 425-427 # Hayatush Shahabah