v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 4 Hal. 390-391 # Hayatush Shahabah