v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 3 Hal. 330 dan 340 # Hayatush Shahabah