v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 3 Hal. 324 dan 333 # Hayatush Shahabah