v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimJuz 3 Hal. 159-160 # Hayatush Shahabah